MORAMA COMMUNITY JUNIOR SECONDARY SCHOOL

Lenaneo La Thuto

Mo ngwageng e, baithuti ba setlhopa sa ntlha ba tla a bo ba setse lenaneo-thuto la ngwaga tse tharo morago, le le nang le dithuto tse thataro tse di patikang, le e le nngwe kgotsa tse pedi tse di itlhophetsweng.

 

Dithuto

Palo E Di Rutwang Mo Bekeng

Sekgoa

9

Setswana

5

Dipalo

8

Tsa maranyane

8

Tsa ditso le lobopo

8

Tsa temothuo

6

Tsa kgakololo ya bana

2

Go betla le go tshwantsha dipolane

5

Tsa kapei, botsogo, go loga le go roka

5

Tsa tumedi

5

Thuto ka Itshidilo mmele

2

Thuto ka tsa Kgwebo

5

Ithuthuntsho ka Sebala Makgolo

2

Go tshwantsha

5