MORAMA COMMUNITY JUNIOR SECONDARY SCHOOL

Alemanaka ya Sekolo ka 1997

 

Paka ya ntlha

Labobedi 14 Ferikgong - Labotlhano 18 Moranang

Paka ya bobedi

Labobedi 13 Motsheganong - Labotlhano 15 Phatwe

Paka ya boraro

Labobedi 2 Lwetsi - Labone 28 Ngwanatsele

 

Malatsi a Boikhutso a Setshaba

Labotlhano, Mopitlo 28

Labotlhano yo o molemo

Motlhatso, Mopitlo 29

Letsatsi la setshaba

Mosupologo, Mopitlo 31

Paseka

Labone, Motsheganong 1

Letsatsi la ba bereki

Labone, Motsheganong 8

Tlhatlhogo ya morena

Labobedi, Phukwi 1

Letsatsi la ga Tautona Seretse Khama

Mosupologo, Phukwi 21

Letsatsi la ga Tautona

Labobedi, Phukwi 22

Letsatsi la setshaba

Labobedi, Lwetse 30

Boipuso

 

Thulaganyo ya Letsatsi le Letsatsi

Selemo

 

Mariga

6.40

Tshipi ya tlhagiso

7.10

6.45

Tlhatlhobo ya bana

7.15

7.00

Kokoana

7.30

7.10

Tshimologo ya dithuto

7.00

7.10- 7.50

Thuto ya ntlha

7.40 - 8.20

7.50- 8.30

Thuto ya bobedi

8.20 - 9.00

8.30 - 9.10

Thuto ya borago

9.00 - 9.40

9.10 - 9.50

Thuto ya bone

9.40 - 10.20

9.50 - 10.20

Tee

10.20 - 10.50

10.25

Tshipi ya tlhagiso

10.45

10.20 - 11.00

Thuto ya botlhano

10.50 - 11.30

11.00 -11.40

Thuto ya borataro

11.30 - 12.10

11.40 - 12.20

Thuto ya bosupa

12.10 - 12.50

12.20 - 13.00

Thuto ya borobabobedi

12.50 - 13.30

13.00 - 13.30

Dijo tsa motshegare

13.30-14.00

13.30 - 14.15

Mekgatlho

14.00 -14.20

14.10

Tshipi ya tlhagiso

14.25

14.15 -15.00

Thuto ya borobabongwe

14.30- 15.00

15.00 - 15.30

Thuto ya lesome

15.00 -15.30

15.30 -16.00

Thuto ya lesome le motso

15.30-16.00